VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť ARTER, s. r. o. IČO 47 428 244, so sídlom: Kalinčiakova 4, 953 01 Zlaté Moravce, zapísaná v OR Nitra, v odd. sro., Vložka č: 35269/N (ďalej len Spoločnosť) poskytuje na stránke www.prvaskolaokupelniach.sk služby v oblasti poradenstva pri rekonštrukcii kúpeľne. Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkom a sú pre zúčastnené strany záväzné. 

 

OBJEDNANIE SLUŽBY

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkom vzniká vyplnením a odoslaním on-line objednávkového formuláru na internetovej stránke www.prvaskolaokupelniach.sk. Odoslaním formuláru potvrdzuje zákazník svoj súhlas s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň vzniká Spoločnosti nárok na poplatok za objednanú službu. 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Poplatok za služby je daný aktuálnym cenníkom Spoločnosti. Poplatok je možné uhradiť:

a)    prevodom na účet cez Internet banking z akejkoľvek banky (prevod trvá 2-3 pracovné dni),

b)    vkladom na účet priamo v Tatra banke na náš účet,

c)    pomocou platobnej karty cez platobný nástroj Go Pay (Visa, MasterCard).

Faktúru spoločne s ostatnými pokynmi zákazník obdrží mailom hneď po vyplnení objednávky na mail uvedný v objednávke. 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE PEŇAZÍ

Spoločnosť poskytuje zákazníkovi lehotu 30 dní od vyplnenia formuláru na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Odstúpiť od zmluvy je možné zaslaním e-mailu na adresu info@arter.sk s predmetom „Odstúpenie od zmluvy“. Pri odstúpení od zmluvy Spoločnosť uhradí plnú výšku služby v prospech zákazníka. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zákazník neuhradí cenu za službu v lehote jej splatnosti. 

 

MEDIAČNÁ DOLOŽKA

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediátora si strany vyberú po vzájomnej dohode. Dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán. Dlhodobo spolupracujeme s mediátorom Mgr. Jaroslav Brezina www.spor.sk

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za služby uvedené na stránke www.prvaskolaokupelniach.sk.


Naše projekty a služby