VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť ARTER, s. r. o. IČO 47 428 244, so sídlom: Kalinčiakova 4, 953 01 Zlaté Moravce, zapísaná v OR Nitra, v odd. sro., Vložka č: 35269/N (ďalej len Spoločnosť) poskytuje na stránke www.prvaskolaokupelniach.sk služby v oblasti poradenstva pri rekonštrukcii kúpeľne. Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkom a sú pre zúčastnené strany záväzné. 

OBJEDNANIE SLUŽBY

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a zákazníkom vzniká vyplnením a odoslaním on-line objednávkového formuláru na internetovej stránke www.prvaskolaokupelniach.sk. Odoslaním formuláru potvrdzuje zákazník svoj súhlas s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň vzniká Spoločnosti nárok na poplatok za objednanú službu. 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Poplatok za služby je daný aktuálnym cenníkom Spoločnosti. Poplatok je možné uhradiť:

a)    prevodom na účet cez Internet banking z akejkoľvek banky (prevod trvá 2-3 pracovné dni),

b)    vkladom na účet priamo v Tatra banke na náš účet,

c)    pomocou platobnej karty cez platobný nástroj Go Pay (Visa, MasterCard).

Faktúru spoločne s ostatnými pokynmi zákazník obdrží mailom hneď po vyplnení objednávky na mail uvedný v objednávke. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE PEŇAZÍ

Spoločnosť poskytuje zákazníkovi lehotu 30 dní od vyplnenia formuláru na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Odstúpiť od zmluvy je možné zaslaním e-mailu na adresu info@arter.sk s predmetom „Odstúpenie od zmluvy“. Pri odstúpení od zmluvy Spoločnosť uhradí plnú výšku služby v prospech zákazníka. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zákazník neuhradí cenu za službu v lehote jej splatnosti. 

MEDIAČNÁ DOLOŽKA

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediátora si strany vyberú po vzájomnej dohode. Dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán. Dlhodobo spolupracujeme s mediátorom Mgr. Jaroslav Brezina www.spor.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s tým, aby boli jeho údaje v nej obsiahnuté Spoločnosťou ďalej spracované. Údaje budú spracované výlučne za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a taktiež na marketingové účely Spoločnosti. Údaje budú zničené a prestanú sa spracúvať ihneď, ako prestanú byť použiteľné na účel, na ktorý boli spracované. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môže zákazník na základe žiadosti kedykoľvek vziať späť zaslaním mailu na info@arter.sk. Spoločnosť prehlasuje, že všetky zákazníkom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za služby uvedené na stránke www.prvaskolaokupelniach.sk.